המדריך למילות קישור

מילות קישור הן מילות תפקוד המקשרות בין משפטים ובין חלקי טקסט, והן נחלקות לשתי קבוצות: מילות חיבור ומילות שעבוד.

 

מילות הקישור יוצרים את הקשרים הלוגיים בטקסט, מחברים בין חלקי הטקסט השונים ומלכדים אותם ליחידה אחת.

 

כאשר כותבים טקסט חשוב להשתמש במילות קישור מתאימות ומדויקות.

 

להלן מבחר מילות קישור לפי הקשרם הלוגי:

    

סיבה

בזכות, לאור, הודות ל… (בהקשר חיובי)

בשל, מחמת, מפאת, בגין, בעטיו, מאחר ש…, משום ש…, מפני ש…, מכיוון ש…, היות ש…, הואיל ו… (בהקשר שלילי)

בגלל, עקב, לרגל (בהקשר ניטרלי)

כי, שכן, שהרי (בין שני משפטים – אחרי משפט התוצאה).

תוצאה

בעקבות, כתוצאה של, לכן, על כן, לפיכך, משום כך, בשל כך, עקב זאת, עקב כך, מתוך כך, בסופו של דבר, מכאן ש… כתוצאה מכך (לשון עממית) ועוד.

הוספה

ו, גם, כן, זאת ועוד, כמו כן, יתר על כן, נוסף לכך, יתרה מזו, לבד מן/מ, לרבות, נוסף לזה ועוד.

השוואה

כמו… בדומה ל… בשונה מ… בהשוואה ל… במקביל ל… באותה מידה, כמו ש… כפי ש… כשם ש… ועוד.

ניגוד, צמצום

לעומת, בניגוד ל… בהשוואה ל… אך, אבל, אולם, ברם, אלא, לעומת זאת, ואילו, אמנם… להפך, מאידך גיסא, מצד שני, כנגד ועוד.

תנאי

אם, לו, אילו, לולא, אלמלא, בתנאי ש… אלא אם כן.

תכלית

כדי, על מנת, לשם, למען, בשביל, בעבור, במגמה ל… לצורך, במטרה ל… לשם כך (במשמעות חיובית);

לבל, פן, שמא (במשמעות שלילית) ועוד.

ויתור

למרות, אף על פי כן, אף כי, עם זאת, אף ש… אף על פי ש… על כל פנים, גם אם, חרף, בכל אופן, מכל מקום ועוד.

זמן

לאחרונה, תחילה, לאחר ש… לפני, אחר, בשעה ש… עד ש… בזמן ש… בעת ש… לאחר מכן, מאוחר יותר, מאז, עד עתה, קודם, לאלתר ועוד.

הסבר

כלומר, משמע, רוצה לומר, דהיינו, זאת אומרת, פירושו של דבר ועוד.

הסגר

למען האמת, למותר לציין ש… לאמתו של דבר, למעשה, ראוי לציין, ראוי להעיר, דרך אגב, בניגוד למקובל, לדאבוננו, לשמחתנו, לרוע המזל, למרבה הצער ועוד.

קישור

כאמור, כאמור לעיל, כנזכר לעיל, כמו שהזכרנו, כידוע ועוד.

בררה

או, או… או, אם

החלטיות

כמובן, ברור לכול, אין ספק, ברור כ/ש, מובן ש… אין עוררין.

מנייה ופירוט

בראש ובראשונה, תחילה, קודם כול, ראשית, שנית… לאחר מכן, כן חשוב לציין, החשוב מכול הוא, לבסוף.

הדגמה

כגון, כמו, לדוגמה, למשל, כהוכחה לכך, הראיה לכך.

השערה

אולי, כנראה, אפשר ש… נראה ש… ייתכן ש… סביר להניח, לא מן הנמנע, מתקבל על הדעת, דומה ש… ועוד.

הדגשה

ראוי להדגיש, בייחוד, בעיקר, במיוחד, בוודאי.

היקש

קל וחומר, לא כל שכן, על אחת כמה וכמה (מה עוד ש… מה גם ש… – בלשון עממית).

סיכום

אם נסכם, מכל האמור אנו למדים, העולה מכך הוא, בסופו של דבר, בסיכומו של דבר, לסיכום, לסיום ועוד.

 

 

 

 

                                                                                                                                         חזרה לקובץ המאמרים

Call Now Button